Biuro podróży ANCORA w Częstochowie

Polityka prywatności

Biuro Turystyczne ANCORA dokłada wszelkich starań aby podane przez Państwa dane były przetwarzane i zabezpieczone, zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO).

1. Dane Osobowe i Administrator
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Biuro Turystyczne ANCORA, zawarło umowę o świadczenie usługi turystycznej, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Biuro Turystyczne ANCORA Leszek Matyja, ul. Kilińskiego 18/20, 42-200 Częstochowa.
2. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja Umowy o świadczenie usługi turystycznej, dalej jako “Umowa”.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – rozdział 2, art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);
4. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy Administratora,
– usługodawcy tacy jak: przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wspierające procesy księgowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane również do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale 5 RODO.
– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
– dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe);
– dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
5. Okres przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, przez czas wykonywania obowiązków prawnych, przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie, przez czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy, przez czas wynikający z przepisów podatkowych, do momentu wycofania zgody.
– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w rozdziale 2, art. 6 pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 3 lata od dnia zakończenia realizacji umowy;
– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w rozdziale 2, art. 6 pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
6. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w rozdziale 3, art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z rozdziałem 3, art. 20 RODO,
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w rozdziale 3, art. 21 ust. 1 RODO,
e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Biuro Turystyczne ANCORA Leszek Matyja, ul. Kilińskiego 18/20, 42-200 Częstochowa, lub za pośrednictwem adresu mailowego: ancora@interia.pl
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.